Náhrada jestv. kotolní v sústave vykurovania Nitra – Klokočina a Diely za centrálny rozvod tepla s domovými OST


V súčasnosti sa venujeme príprave projektovej dokumentácie a zabezpečeni inžinierskej činnosti na rozsiahly investičný zámer Nitrianskej teplárenskej spoločnosti a.s. Nitra, pod názvom 

„Náhrada jestvujúcich kotolní v sústave vykurovania Nitra – Klokočina a Diely za centrálny rozvod tepla s domovými OST“.

Časový priebeh :

- projektová dokumentácia pre stavebné povolenie .............november 2016 – apríl 2017

- inžinierska činnosť (stanoviská k DSP, zmluvy ...) ..............február 2017 – máj 2017

- stavebné konanie (formou verejnej vyhlášky) ....................máj 2017 –