Sústavy CZT, OST

 • Modernizácia centralizovaného zásobovania teplom, Nové Mesto nad Váhom (2016) / MsBP N. Mesto n.V. s.r.o.

  Rekonštrukcia sekundárnych potrubných vedení v lokalite N. Mesto - 1.mája (rozvody vykurovacej vody a teplej vody s cirkuláciou až po odberné miesta), rekonštrukcia troch súčasných okrskových kotolní na odovzdávacie stanice tepla (OST), ich pripojenie na centrálny tepelný zdroj TZ-2235 Vajanského :
  - primárne potrubné vedenia TZ 2235 – OST 308 – OST 311 – OST 313, dl. trasy cca 761 m
  - vybudovanie okrskových OST namiesto kotolní, OST 308 – 1000/500 kW, OST 311 - 800/300 kW, OST 313 - 1000/0 kW
  - sekundárne potrubné vedenia (4-or rúrkové) z predizolovaných rúr pre bezkanálové uloženie, dl. trasy cca 1 080 m - 22 odberných miest – pripojenie na vykurovanie (regulačný uzol tlakovo závislý) a ohrev TV, hydraulické vyregulovanie

 • Teplovodné domové OST v existujúcom priestore OST D1-1, L1-16, MČ Bratislava - Petržalka (2016) / C-bau s.r.o. Bratislava

  Inštalácia 5 domových odovzdávacích tepla namiesto 2-och pôvodných okrskových OST v sústave CZT Bratislava – Petržalka, prevádzkovateľ Veolia Energia Slovensko a.s. :
  - 4x OST 250 / 230 kW (Holíčska 1-3, 5-7, Fedinova 18-20, 22-24), 1x OST 50/24 kW (Jiráskova 5-7)
  - pripojenie na primárne potrubné vedenia 

 • Zabezpečenie dodávky tepla pre bytový dom Olympia, Nitra - Chrenová (2015) / NTS, a.s. Nitra

  - vybudovanie prípojky tepla z plastových predizolovaných rúr, dl. cca 280 m, pripojenie na sústavu CZT Nitra - Chrenová
  - inštalácia domovej OST pre bytový dom Olympia, výkon 200 / 100 kW, pre zabezpečenie vykurovania a ohrevu TV v 56 b.j. a reštaurácii

 • Rekonštrukcia OST Súmračná, Jadrová, Jašíková, Astrová, Bratislava - Ružinov (2014) / BAT, a.s. Bratislava

  Výmena technologických zariadení v 4-och sídliskových odovzdávacích staniciach tepla, napojených na sústavu CZT Bratislava – Východ (lokalita Ružinov).
  Tepelné výkony jednotlivých OST v rozsahu 440 až 2300 kW.
 • Výmena potrubných vedení v sústave CZT Štúrovo (2012-2017) / Enerbyt s.r.o. Štúrovo

  - výmena primárnych horúcovodných potrubí po etapách, trasa spolu cca 1 500 m, oceľové redizolované potrubia v bezkanálovom vyhotovení, uložené v trasách pôvodných teplovodných kanálov
  - výmena sekundárnych teplovodných potrubí (4-or trubkové rozvody) od sídliskových OST po odberné miesta, po etapách, trasa spolu cca 3 000 m, plastové predizolované potrubia v bezkanálovom vyhotovení, uložené v trasách pôvodných teplovodných kanálov
 • Výmena horúcovodných potrubí, sústava CZT Považská Bystrica (2014) / Teplo GGE, s.r.o. Považská Bystrica

  V rámci modernizácie sústavy CZT v Považskej Bystrici projekt riešil výmenu časti hlavnej trasy primárnych horúcovodných potrubí v celkovej dĺžke cca 1 200 m. Namiesto jestv. potrubí vedených v podzemných kanáloch boli inštalované oceľové predizolované potrubia pre bezkanálové uloženie.
 • Hydraulické vyregulovanie potrubných sietí CZT Považská Bystrica (2012) / Teplo GGE, s.r.o. Považská Bystrica

  Hydraulické vyregulovanie jestvujúcich tepelných sietí sústavy CZT v Považskej Bystrici :
  - primárna horúcovodná sústava, cca 190 odberných miest - odovzdávacích staníc (prietoky, diferenčné tlaky, požiadavky na Tepláreň)
  - sekundárne rozvody tepla a teplej vody, cca 90 odberných miest - zásobovaných objektov
  - úprava zapojenia oddeľovacej OST Rozkvet, inštalovaný tepelný výkon 12 MW 
 • Rozšírenie sústavy CZT Považská Bystrica – prípojky tepla, OST (2011-2013) / Teplo GGE, s.r.o. Považská Bystrica

  - rekonštrukcia pôvodnej blokovej kotolne „BK Lánska“ na odovzdávaciu stanicu s inštalovaným tepelným výkonom 4 000 kW, pripojenie na horúcovodné rozvody sústavy CZT, sekundárne rozvody vykurovacej vody a teplej vody pre lokalitu Lány 
  - inštalovanie kompaktných objektových OST vo viacerých objektoch (nové odbery, rekonštrukcie), tepelné výkony v rozsahu 100 až 400 kW, vybudovanie horúcovodných prípojok k riešeným odberným miestam, napojenie na sústavu CZT