Odborné energetické štúdie

 • Koncepcia rozvoja sústavy CZT Nitra – Párovce, Klokočina a Diely, sústavy CZT Nitra – Chrenová, sústavy CZT Nitra – Mlynárce (2020-2021, resp. priebežne) / NTS, a.s. Nitra

  Pre prevádzkovateľa centralizovaného zásobovania teplom v meste Nitra (NTS a.s.) vypracovávame priebežne štúdie, ktoré riešia aktualizáciu rozvoja súčasných sústav CZT, resp. navrhujú vybudovanie nových technických zariadení.
        Sústava CZT Nitra – Párovce, Klokočina a Diely
  V nadväznosti na prebiehajúcu realizáciu rozsiahleho projektu centralizácie sústavy CZT každoročne aktualizujeme pôvodnú koncepciu riešenia s ohľadom na skutočné potreby tepla, rozširovanie sústavy o nové odberné miesta, inštaláciu dodatkových zdrojov tepla pre využívanie VÚ KVET a OZE, potrebu zvyšovania výkonu CTZ Párovce a pod.
        Sústava CZT Nitra – Chrenová
  Vypracovali sme štúdiu vplyvov na životné prostredie pre tepelný zdroj, ktorý by mal plniť úlohu špičkového zdroja tepla k súčasnej dodávke tepla z VÚ KVET, pričom sa uvažuje s technológiou pre spoluspaľovanie zemného plynu a vodíka. 
        Sústava CZT Nitra – Mlynárce
  Pracujeme na štúdii vplyvov na životné prostredie pre novo vznikajúcu sústavu CZT Mlynárce, ktorá bude zásobovať teplom rozvojové lokality s pripravovanou resp. plánovanou výstavbou v lokalitách Kamenec, Panoráma Mlynárce, Nové Mlynárce, Mlynárce I – Párovské lúky, Šindolka II a iné. 
  V zdrojoch tepla pre sústavu CZT Mlynárce sa počíta s využívaním OZE (štiepka, kalový plyn), s využívaním VÚ KVET.

 • Koncepcia rozvoja CZT mesta Štúrovo do roku 2025 (2019) / ENERBYT s.r.o. Štúrovo

  Účel štúdie : poskytnúť obstarávateľovi podklady na prijatie strategických rozhodnutí o rozvoji zásobovania teplom v meste Štúrovo na nasledujúce obdobie.
  Cieľ : Navrhnúť spôsob plnenia kritérií pre účinné CZT podľa zákona č.657/2004 Z.z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov;  znížiť celkovú spotrebu fosílneho paliva (zemný plyn) resp. zvýšiť efektívnosť jeho využívania;  navrhnúť spôsoby využívania miestne dostupných OZE;  znížiť tvorbu emisií znečisťujúcich látok.
  Štúdia bola vypracovaná v 4-och variantoch, pričom ako najvýhodnejšie boli vyhodnotené varianty uvažujúce s využívaním geotermálnej vody (TGV) z jestvujúcich vrtov v areáli Vadaš. Rozpracovaná bola vízia vybudovania nového tepelného zdroja pre využívanie OZE a VÚ KVET (TZ-OZE), jeho prepojenia s jestvujúcou sústavou CZT. 
  Za najzaujímavejšie výhody navrhovaného riešenia možno považovať nasledujúce skutočnosti :
  - jestvujúce geotermálne vrty majú ovarené parametre (prietoky, teplota GTV), pri návrhu technického riešenia sa tak bude vychádzať zo známych údajov a nie z odhadov
  ako to býva obvyklé pri riešeniach využívania geotermálnej vody (pred realizáciou vrtov);
  - synergie využívania GTV z jestv. vrtov, keď kúpalisko Vadaš potrebuje výrazne väčšie množstvo GTV v letnom a prechodných obdobiach, naopak, Enerbyt bude pre energetické
  účely využívať GTV predovšetkým v zimnom období.

 • Národný futbalový štadión – zásobovanie energiami, návrh riešení (2016) / Národný futbalový štadión a.s., Bratislava

  Účel štúdie : navrhnúť, posúdiť a navzájom porovnať variantné riešenia zásobovania areálu NFŠ energiami – elektrická energia, teplo, chlad.
  Cieľ : prehodnotiť pôvodné projektované riešenie (DSP), zohľadniť nové skutočnosti jednak z pohľadu investora (rozdelenie pôvodného projektu na 2 časti – nekomerčnú časť
  s finančnou účasťou štátu (štadión) a komerčnú časť financovanú zo súkromných zdrojov), jednak z pohľadu aktuálnej legislatívy v oblasti výroby a dodávky energetických médií.
  Posudzované boli 3 technické varianty riešenia, pričom zachovaný zostal princíp z pôvodného projektu pre stavebné povolenie :
  - kombinovaná výroba elektriny a tepla, výroba tepla z obnoviteľných zdrojov, dodávka špičkového tepla zo sústavy CZT, absorpčné chladenie (trigenerácia).  
  Zo štúdie vyplynul záujem investora realizovať obchodnú verejnú súťaž na výber zmluvného partnera pre dodávku stavebne-montážnych prác (vo finančnej réžii dodávateľa)
  a následné prevádzkovanie energetických zariadení v areáli NFŠ.

 • Sústava CZT Sereď – súčasný stav, potenciál rozvoja (2016) / Teplo GGE s.r.o.

  Odborná technická štúdia ako súčasť technického Due diligence rieši podrobné zmapovanie súčasného stavu výroby a distribúcie tepla v sústave CZT Sereď,
  následne definuje potenciál rozvoja a popisuje variantné riešenia optimalizácie výroby a distribúcie tepla.
  Technické súvislosti :
  Hlavný tepelný zdroj – kotolňa K5 využíva geotermálnu energiu, cieľom je maximalizovať jej využívanie, optimalizovať prevádzkové náklady v CTZ.
  Pre efektívnejšie využitie GTV sa uvažuje čiastočná centralizácia – namiesto súčasných 5 samostatných sústav vybudovať dve väčšie.

 • Modernizácia tepelného hospodárstva – Nové Mesto nad Váhom (2015-2016) / Mestský bytový podnik Nové Mesto n.V. s.r.o.

  Investičný zámer rieši časť tepelného hospodárstva v Novom Meste nad Váhom, lokality SNP, 1.mája a Vajanského. V súčasnosti sa tu teplo vyrába v 5 tepelných zdrojoch, vonkajšími potrubnými vedeniami zásobuje koncových odberateľov.
  Investičný zámer navrhuje variantné riešenia – centralizácia výroby do jedného tepelného zdroja, alebo 2 tepelné zdroje – jeden pre lokalitu SNP, 
  druhý pre lokalitu Vajanského a 1.mája, pričom rieši :
  - návrh nových technológií tepelných zdrojov, kde sa uvažuje s inštalovaním kogeneračných jednotiek, plynových kotlov s termokondenzátormi, tepelnými čerpadlami, 
  využitím elektrického výkonu pre napájanie tepelných čerpadiel a zariadení kotolní, tzn. ostrovnú prevádzku
  - rekonštrukciu vonkajších potrubných vedení medzi tepelnými zdrojmi a odbernými miestami 
  - vybudovanie odovzdávacích staníc tepla pre odberateľov

 • Modernizácia energetického hospodárstva - areál INCHEBA EXPO Bratislava (2013) / Incheba, a.s., Bratislava

  Energetická štúdia navrhuje variantné technické riešenia modernizácie energetického hospodárstva areálu výstaviska Incheba EXPO v Bratislave. 
  Riešenia sa týkajú predovšetkým výroby a distribúcie tepla a chladu pri maximálnom využívaní obnoviteľných zdrojov energie (tepelné čerpadlá, solárne kolektory), čiastočnej vlastnej výroby elektrickej energie (fotovoltaika), ako aj úprav vykurovania a vetrania vo výstavných objektoch.   Hlavné ciele :
  - maximalizovať využívanie obnoviteľných zdrojov energie a tým znížiť tvorbu emisií (environmentálne vplyvy)
  - zvýšiť efektívnosť využívania súčasných energetických nosičov (zemný plyn, elektrická energia), znížiť celkovú energetickú náročnosť areálu v porovnaní so súčasným stavom (energetické úspory)
  - znížiť celkové prevádzkové náklady na výrobu a distribúciu tepla a chladu (ekonomické výhody)
 • Inštalácia kogeneračných jednotiek (KGJ) v tepelných zdrojoch (2011-2013) / prevádzkovatelia CTZ, priemyselných areálov

  Predovšetkým v období rokov 2012 – 2013 bolo aktuálnou témou inštalovanie zdrojov pre kombinovanú výrobu elektriny a tepla (KVET) – kogeneračných jednotiek. Vzhľadom k tomu, že išlo o technológie s pomerne vysokými obstarávacími nákladmi, bolo potrebné venovať dostatočnú pozornosť vypracovaniu investičného zámeru resp. podrobnej energetickej štúdie a až následne rozhodnúť o samotnej realizácii diela. 
  Vypracovali sme viacero investičných zámerov na inštaláciu KVET v zdrojoch tepla : 
  - Teplo GGE s.r.o., návrh kogeneračnej jednotky pre tepelný zdroj K31 v Devínska Nová Ves
  - MeT Šaľa, inštalácia KGJ v kotolniach CK 31 (popri využívaní GTV) a CK 32
  - LYCOS, Trnavské Sladovne s.r.o., návrh kogeneračných jednotiek 2 x 1600 kWe pre výrobnú prevádzku
  - Energobytos Šaľa, návrh kogeneračných jednotiek výkonu 100 resp. 200 kWe v tepelných zdrojoch Tabán, Stred, Sever 
  - ILFES s.r.o. Ilava, posúdenie inštalácie KJ výkonu 140 kWe v tepelnom zdroji Kukučínova
 • Bioplynové stanice (BPS) - vyvedenie tepla (2011-2013) / prevádzkovatelia BPS

  Bioplynové stanice (BPS) využívajú biologický odpad na výrobu bioplynu a následne jeho spaľovaním v kogeneračných jednotkách vyrábajú elektrickú energiu a teplo. 
  Práve využívanie tepla je významnou položkou pri efektívnosti prevádzky bioplynových staníc. Nový prevádzkovatelia BPS musia podľa platnej legislatívy využívať min. 50 % celkovo vyprodukovaného tepla, inak budú mať nižšiu výkupnú cenu elektrickej energie. Pre BPS ktoré sú už v prevádzke, predstavuje využívanie tepla zvýšenie tržieb a celkovej efektívnosti prevádzky BPS.  
  V uplynulých rokoch sme vypracovali viacero investičných zámerov na využívanie odpadového tepla, boli medzi nimi :
  - BPS Malý Cetín (AGILE s.r.o.), pripojenie objektov v areáli PD a v obci
  - BPS Matejovce (LATERRA s.r.o. Poprad), pripojenie tepelných zdrojov Dalkia
  - BPS Veľké Uherce (Agroservis – služby s.r.o.), pripojenie objektov v areáli PD
  - BPS Rybany (EUROWIN Slovakia s.r.o.), využívanie trigenerácie v susedných výrobných prevádzkach
  - Biogáz Fuzesgyarmat (Maďarsko), pripojenie susedných fariem pre chov hovädzieho dobytka a kačícˇ
  - BPS Kněžice (Česká rep.), úprava / rozšírenie odberu tepla z jestv. BPS