Sústavy CZT, OST

 • Náhrada jestvujúcich kotolní v sústave vykurovania Nitra – Klokočina a Diely za centrálny rozvod tepla s domovými OST (2017-2022) / Nitrianska teplárenská spoločnosť a.s.

  Sídlisko Klokočina v Nitre je štvrtým najväčším sídliskom na Slovensku, žije tu približne 26 000 obyvateľov. Zásobovanie teplom pôvodne zabezpečovalo 17 okrskových kotolní vybavených kotlami na spaľovanie zemného plynu, v rámci každého okrsku boli do odberných miest vedené 4-or trubkové potrubné rozvody.
  Zámerom investora bolo centralizovať dodávku tepla do jednej sústavy CZT, vybudovať rozsiahlu sieť potrubných rozvodov a objektových OST, následne zabezpečiť plnenie kritérií pre účinné centrálne zásobovanie. 
  V roku 2017 sme pre investora vypracovali projekt a zabezpečili právoplatnosť stavebného povolenia, od roku 2018 sa začala postupná realizácia diela.


  Technické riešenie projektu pozostáva z nasledujúcich rozhodujúcich súčastí :
  - vybudovanie strojovne tepla v CTZ Párovce pre napojenie sústavy Klokočina a Diely na jestvujúcu technológiu CTZ, tepelný výkon na výstupe 21,5 MW;
  - primárne potrubné vedenia medzi CTZ Párovce a uzlovými bodmi pre jednotlivé okruhy (VS1, VS4, VS8, K1), dl. trasy rozvodov potrubí cca 3,0 km;  
  - vybudovanie oddeľovacej výmenníkovej stanice v objekte VS1, odovzdávaný tepelný výkon 18,0 MW (sústava pozostáva z dvoch hydraulicky oddelených tlakových pásiem); 
  - sekundárne potrubné vedenia od uzlových bodov do jednotlivých zásobovaných objektov, dl. trasy rozvodov potrubí cca 15,5 km;
  - inštalácia optickej siete súbežne s potrubnými vedeniami;
  - inštalácia objektových OST pre jednotlivé odberné miesta, spolu vyše 250 OST (prevažne bytové domy, školy, materské školy, zariadenia pre dôchodcov a pod.). 
  Realizácia diela bola rozdelená celkovo na 5 častí, prebieha os roku 2018, posledná etapa v roku 2022.
  Súbežne s realizáciou tejto rozsiahlej zákazky prebiehajú resp. ešte budú prebiehať súvisiace investície, ktoré sú prezentované v iných častiach portfólia RACEN 
  - výmena kotla K1 v CTZ Párovce, navýšenie inštalovaného výkonu teplárne, inštalácia kogeneračných jednotiek v dodatkových zdrojoch VS1, VS4, VS8 a K1, inštalácia tepelných čerpadiel pre využívanie odpadového tepla z KGJ a pre využívanie OZE. 

 • Teplovodné domové OST v existujúcom priestore OST D1-1, L1-16, MČ Bratislava - Petržalka (2016) / C-bau s.r.o. Bratislava

  Inštalácia 5 domových odovzdávacích tepla namiesto 2-och pôvodných okrskových OST v sústave CZT Bratislava – Petržalka, prevádzkovateľ Veolia Energia Slovensko a.s. :
  - 4x OST 250 / 230 kW (Holíčska 1-3, 5-7, Fedinova 18-20, 22-24), 1x OST 50/24 kW (Jiráskova 5-7)
  - pripojenie na primárne potrubné vedenia 

 • Rekonštrukcia OST Súmračná, Jadrová, Jašíková, Astrová, Bratislava - Ružinov (2014) / BAT, a.s. Bratislava

  Výmena technologických zariadení v 4-och sídliskových odovzdávacích staniciach tepla, napojených na sústavu CZT Bratislava – Východ (lokalita Ružinov).
  Tepelné výkony jednotlivých OST v rozsahu 440 až 2300 kW.
 • Výmena potrubných vedení v sústave CZT Štúrovo (2012-2017) / Enerbyt s.r.o. Štúrovo

  - výmena primárnych horúcovodných potrubí po etapách, trasa spolu cca 1 500 m, oceľové redizolované potrubia v bezkanálovom vyhotovení, uložené v trasách pôvodných teplovodných kanálov
  - výmena sekundárnych teplovodných potrubí (4-or trubkové rozvody) od sídliskových OST po odberné miesta, po etapách, trasa spolu cca 3 000 m, plastové predizolované potrubia v bezkanálovom vyhotovení, uložené v trasách pôvodných teplovodných kanálov
 • Výmena horúcovodných potrubí, sústava CZT Považská Bystrica (2014) / Teplo GGE, s.r.o. Považská Bystrica

  V rámci modernizácie sústavy CZT v Považskej Bystrici projekt riešil výmenu časti hlavnej trasy primárnych horúcovodných potrubí v celkovej dĺžke cca 1 200 m. Namiesto jestv. potrubí vedených v podzemných kanáloch boli inštalované oceľové predizolované potrubia pre bezkanálové uloženie.
 • Hydraulické vyregulovanie potrubných sietí CZT Považská Bystrica (2012) / Teplo GGE, s.r.o. Považská Bystrica

  Hydraulické vyregulovanie jestvujúcich tepelných sietí sústavy CZT v Považskej Bystrici :
  - primárna horúcovodná sústava, cca 190 odberných miest - odovzdávacích staníc (prietoky, diferenčné tlaky, požiadavky na Tepláreň)
  - sekundárne rozvody tepla a teplej vody, cca 90 odberných miest - zásobovaných objektov
  - úprava zapojenia oddeľovacej OST Rozkvet, inštalovaný tepelný výkon 12 MW 
 • Rozšírenie sústavy CZT Považská Bystrica – prípojky tepla, OST (2011-2013) / Teplo GGE, s.r.o. Považská Bystrica

  - rekonštrukcia pôvodnej blokovej kotolne „BK Lánska“ na odovzdávaciu stanicu s inštalovaným tepelným výkonom 4 000 kW, pripojenie na horúcovodné rozvody sústavy CZT, sekundárne rozvody vykurovacej vody a teplej vody pre lokalitu Lány 
  - inštalovanie kompaktných objektových OST vo viacerých objektoch (nové odbery, rekonštrukcie), tepelné výkony v rozsahu 100 až 400 kW, vybudovanie horúcovodných prípojok k riešeným odberným miestam, napojenie na sústavu CZT