Stavby pre energetiku a priemysel

 • STEEL FORM Piešťany - Prístavba haly (2014-2016) / Steel Form, spol. s r.o. Piešťany

  V roku 2016 bol vypracovaný projekt na prístavbu haly pre rozšírenie činnosti výrobnej spoločnosti – výroba stavebných prvkov zo sendvičových panelov pre čisté priestory (využitie v zdravotníctve - operačné sály, farmaceutickom priemysle – výroba, spracovanie liekov a pod.).
  V roku 2014 bol vypracovaný projekt na prístavbu haly pre vybudovanie práškovej lakovne a expedičného skladu.

 • POETTINGER – prášková lakovňa (2015) / Poettinger Stroje s.r.o. Bánovce nad Bebravou

  Výrobné priestory spoločnosti Poettinger Stroje sa nachádzajú v priemyselnom areáli KORD Slovakia (bývalá Tatra) v Bánovciach nad Bebravou.
  Projekt riešil vybudovanie prevádzky práškovej lakovne v priestore pôvodnej nákladnej rampy, vedľa jestv. výrobnej haly.
  V rámci dodávky bol vypracovaný komplexný projekt pre realizáciu stavby (stavebné riešenie, technické vybavenie, technologické zariadenia ...), zabezpečovaná inžinierska činnosť pre zabezpečenie stavebného povolenia a kolaudácie stavby.

 • Bioplynové stanice (2011-2013) / viac rôznych investorov

  V období rokov 2011 až 2013 sme vypracovali niekoľko komplexných projektov pre vybudovanie areálov Bioplynových staníc (BPS). Situované boli prevažne v susedstve  poľnohospodárskych družstiev, resp. fariem pre živočíšnu výrobu. 
  V rámci technológie BPS dochádza k využívaniu biologického odpadu (kukuričná siláž, hnoj zo živočíšnej výroby, rôzne iné biologicky rozložiteľné odpadové suroviny). 
  Vo fermentoroch je vyrábaný a zhromažďovaný bioplyn, ktorý sa následne využíva ako palivo na výrobu elektrickej energie v kogeneračných jednotkách (KGJ), teplo vyrábané v rámci kombinovanej výroby elektriny a tepla (KVET) je využívané na ohrev fermentorov. 
  Projekty riešili všetky výrobné, skladové, obslužné objekty, prevádzkové technické a technologické súbory.