Inžinierska činnosť

Okrem odborného vypracovania projektovej dokumentácie ponúkame investorom komplexný inžiniersky servis pri príprave, realizácii a odovzdaní stavby :
- získanie súhlasných stanovísk dotknutých odborných organizácií a orgánov štátnej správy k projektu
- proces územného konania (zabezpečenie vydanie územného rozhodnutia)
- proces stavebného konania (zabezpečenie vydania stavebného povolenia)
- autorský dozor, resp. stavebný či technický dozor počas realizácie stavby
- kolaudácia stavby (zabezpečenie vydania kolaudačného rozhodnutia)