Komplexné riešenia TZB

V rámci komplexných stavebných projektov sa venujeme odbornému vypracovaniu profesií technických zariadení budov (TZB). Jednotlivé profesie TZB nevnímame izolovane, ale v projektoch hľadáme optimálne riešenia s využitím vzájomných synergií. Tie možno zhrnúť do troch hlavných oblastí :
a) využívanie energetických zdrojov
- minimalizácia potreby primárnej energie v budovách (optimálny návrh zariadení, spôsob riadenia prevádzky, využívanie rekuperácie, kondenzácie, odpadového tepla)  
- riešenia spoločného zdroja tepla a chladu hlavne pri využívaní obnoviteľných zdrojov energie (podzemná voda, vzduch, solárna energia)
- návrh spôsobu automatického riadenia prevádzky jednotlivých systémov a ich súčinnosti ako dôležitý podklad pre profesiu riadenie a regulácia 
b) kvalita vnútorného prostredia 
- zohľadnenie vzájomnej súčinnosti sústav pre vykurovanie, chladenie a vetranie objektov jednak pri návrhu zariadení, jednak pri definovaní spôsobu prevádzkovania 
c) hospodárenie s vodou
- zachytávanie dažďovej vody a jej využívanie pre prevádzkovú potrebu budov (úžitková voda)
- využívanie podzemnej vody na energetické účely (vrty) alebo prevádzkovú potrebu (studne)