Polyfunkčné objekty

 • Výcvikové centrum, Trenčín (2021) / RZP a.s. Trenčín

  Zriadenie vzdelávacieho centra v jestvujúcom Polyfunkčnom objekte „Centrum Masaryčky Trenčín“  pre spoločnosť RZP a.s., ktorá je spolu s dcérskou spoločnosťou RZP – Asistenčné služby, s.r.o. akreditovaná Ministerstvom zdravotníctva SR na uskutočňovanie vzdelávania laickej a odbornej verejnosti v poskytovaní prvej pomoci  a neodkladnej zdravotnej starostlivosti. 
  Hlavné konkurenčné výhody centra :
  - veľmi dobrá poloha v širšom centre mesta, s možnosťou parkovania priamo v objekte
  - obsahuje kongresovú halu, zasadačky a výcvikové priestory, ktoré simulujú rôzne prevádzky a priestory ako napr. park, byt, ambulancie a záchranné vozidlo.

  Reportáž o výcvikovom centre RZP

 • Polyfunkčný objekt Centrál, Trenčín (2016-2018) / TIRS s.r.o. Trenčín

  Prestavba a nadstavba rozostavaného objektu (1. etapa) a rekonštrukcia jestvujúcej časti objektu (2. etapa) nachádzajúcich sa v administratívnom centre mesta Trenčín.
  Prevažná časť budovy pozostávajúcej z troch traktov bude využívaná pre administratívne účely (trakty A,B) a drobné prevádzky (trakt C), s dôrazom na variabilitu priestorov ponúkaných na prenájom. 
  Hlavné konkurenčné výhody objektu :
  - veľmi dobrá poloha v širšom centre mesta, s možnosťou parkovania (priestranné parkovisko vedľa objektu)
  - obsahuje predovšetkým kancelárske, drobné prevádzky, v menšej miere obchodné priestory a taktiež byty
  - zásluhou inteligentných riešení TZB poskytne prevádzkový komfort a nízke prevádzkové náklady (využívajú sa obnoviteľné zdroje energie)

 • Facility System Hub – Administratívno-technologické centrum, Trenčín (2015-2020) / Facility s.r.o. Trenčín

  Novostavba objektu sa nachádza v priemyselnom parku Trenčín, jeho cieľom je vytvoriť živé obchodné prostredie pre spoločnosti z technologických odvetví.  
  Navrhovanou prístavbou a nadstavbou k jestvujúcemu objektu išlo o rozšírenie kancelárskych, skladových a reštauračných priestorov.
  Hlavné konkurenčné výhody objektu :
  - obsahuje kancelárske, vývojové, skladové priestory, konferenčné resp. prezentačné miestnosti, reštauráciu s kuchyňou
  - má vytvorený systém zdieľaných služieb a inteligentného riadenia prevádzky  
  - garantuje nízku energetickú náročnosť prevádzky (využívajú sa obnoviteľné zdroje energie)

  Odkazy :     www.fsh.sk
                     Timelapse výstavby budovy FSH

 • Prevádzkové areály Gamaplyn, Hadice PRO, LUNAS - Krakovany (2005-2015)

  Novostavby troch samostatných prevádzkových areálov sa nachádzajú v priemyselnej zóne Krakovany, situované sú vedľa seba.
  Gamaplyn - administratívna budova vrátane prezentačných priestorov, skladové objekty pre predaj vykurovacej techniky, hutného a inštalačného materiálu
  Hadice PRO - administratívna budova vrátane prezentačných priestorov, výrobné a skladové priestory (hadice hydraulické, priemyselné, gumové, montážne príslušenstvo)
  LUNAS - administratívne a prevádzkové priestory pre reklamnú činnosť, digitálnu veľkoformátovú tlač, sieťotlač