Tepelné zdroje, KVET

 • CTZ Párovce, Nitra – výmena kotla K1, inštalácia rekuperátora spalín (2020) / Nitrianska teplárenská spoločnosť, a.s. Nitra

  V rámci realizácie rozsiahlej zákazky „Náhrada jestv. kotolní v sústave vykurovania Nitra – Klokočina a Diely za centrálny rozvod tepla s domovými OST“ bola v CTZ Párovce riešená výmena jestv. kotla K1 za nový s výkonom cca 10,2 MW, vrátane inštalácie kondenzačného spalinového výmenníka. V nadväznosti boli riešené viaceré úpravy technológie CTZ z pohľadu hydraulického zapojenia, merania množstva tepla či energetických médií, automatickej regulácie prevádzky.
  Inštalované zariadenia : 1x teplovodný plynový kotol s pretlakovým horákom, 1x kondenzačný spalinový výmenník.

  Video Viessmann (Realizácia)

 • Kotolňa Bieloruská – inštalácia kotla s rekuperátorom, TZ Sokolská, Senec (2017) / Veolia Energia Senec, a.s.

  TZ Sokolská je okrsková kotolňa s inštalovaným tepelným výkonom cca 9,0 MW, ktorá zásobuje teplom hlavne bytové domy v Senci. Projekt riešil výmenu jedného z pôvodných kotlov (Slatina VSP) za nový, vrátane inštalácie rekuperátora spalín :
  - teplovodný kotol s plynovým pretlakovým horákom, tepelný výkon 200 až 750 kW, navrhnutý pre optimálnu prevádzku v letnom období   
  - rekuperátor spalín kondezačný plnoprietokový, 2. stupeň využitý na predhrev vratnej vykurovacej vody.

 • Kotolňa Bieloruská – inštalácia kotla s rekuperátorom, Podunajské Biskupice (2016) / Veolia Energia Podunajské Biskupice, s.r.o.

  TZ Bieloruská je okrsková kotolňa s inštalovaným tepelným výkonom 4,34 MW, ktorá zásobuje teplom hlavne bytové domy v Podunajských Biskupiciach.
  Projekt riešil výmenu jedného z pôvodných kotlov za nový, vrátane inštalácie dvojstupňového rekuperátora spalín :
  - teplovodný kotol s plynovým pretlakovým horákom, tepelný výkon 200 až 560 kW, navrhnutý pre optimálnu prevádzku v letnom období
  - rekuperátor spalín dvojstupňový, 1. stupeň využitá na predhrev vratnej vody v kotlovom okruhu, 2. stupeň využitý na predhrev studenej vody na vstupe do ohrevu TV

 • Slovenská Grafia – Modernizácia tepelného hospodárstva, Bratislava - Krasňany (2015) / Slovenská Grafia, a.s. Bratislava

  Tento projekt získal Čestné uznanie Spoločnosti pre techniku prostredia za realizovaný projekt roku 2015.
  Využívanie odpadového tepla - inštalácia rekuperátorov tepla na tlačiarenské stroje, 3x350kW, 1x280kW, špičkový plynový kotol 400kW. 5 tepelných zdrojov umiestnených na rôznych miestach areálu, pracuje v rámci jednej spoločnej sústavy zásobovania teplom pre výrobný areál a administratívny objekt, namiesto pôvodnej parnej kotolne.
  Zo získaného odpadového tepla sa pokrýva až 89% ročnej potreby tepla pre vykurovanie výrobného areálu, úspora v spotrebe zemného plynu predstavuje 570 000 m3/rok.

  Na stiahnutie:
  Odborný článok v TZB Haustechnik č.1/2016 (pdf)

 • Kogeneračná jednotka NTS Nitra, CTZ Párovce (2013) / Nitrianska teplárenská spoločnosť a.s. Nitra

  Rozšírenie tepelného zdroja CTZ Párovce v Nitre (29,3 MW) o kogeneračnú jednotku 999 kWe / 1050 kWt, prepojenie s jestvujúcou technológiou kotolne a strojovne tepla, pripojenie k distribučnej sústave elektrickej energie (vyvedenie elektrického výkonu). 
  Kogeneračná jednotka v kontajnerovom prevedení pre osadenie do vonkajšieho prostredia, dodáva ročne cca 30% tepla pre sústavu CZT Nitra – Párovce, Prednáražie.

 • Kogeneračná jednotka, pripojenie k distribučnej sústave - CTZ Devínska Nová Ves (2013) / Teplo GGE, s.r.o. Pov. Bystrica

  Rozšírenie centrálneho tepelného zdroja K-31 v Devínskej Novej Vsi (celkový výkon 10,4 MW) o kogeneračnú jednotku 1000 kWe / 1180 kWt, prepojenie s jestvujúcou technológiou kotolne, vyvedenie elektrického výkonu do distribučnej sústavy elektrickej energie.
  Kogeneračná jednotka v protihlukovom kryte pre osadenie do vnútorného prostredia, špeciálne uloženie pre minimalizáciu prenosu hluku a vibrácií.

 • Kogeneračná jednotka 2 x 400 kWe, pripojenie k distribučnej sústave - CTZ Štúrovo (2012) / Enerbyt s.r.o. Štúrovo

  Rozšírenie jestvujúceho CTZ Štúrovo (inštalovaný výkon 15,6 MW) o dve kogeneračné jednotky výkonu 2 x 400 kWe / 550 kWt, dodatkový kondenzačný kotol výkonu 890 kW, prepojenie s jestvujúcou technológiou, akumulácia tepla z KGJ v potrubných vedeniach. 
  Pre využitie tepla z chladiča plniacej zmesi KGJ (energetický potenciál cca 50 kW) sú inštalované tepelné čerpadlá voda / voda.
  Pre inštaláciu uvedených zariadení bola vybudovaná prístavba kotolne, plocha cca 100 m2, trafostanica pre vyvedenie elektrického výkonu. 
 • Kogeneračné jednotky v priemyselných areáloch (2012-2013) / výber

   - SOS Sirakovo, KGJ 850 kWe pre investora Nis Gazprom Neft a.d. Novi Sad (Srbsko)

  Inštalácia KGJ v konatjnerovom prevedení v rámci technológie ťažby ropy v lokalite Sirakovo (Srbsko), pre výrobu elektrickej energie a tepla sa využíva zemný plyn vyťažený priamo na mieste spoločne s ropou, po separácii. Teplo je využívané na technologické účely (separácia ropy, zemného plynu a vody) a vykurovanie areálu.

   - KGJ 1000 kWe pre investora KORD Slovakia a.s. Bánovce nad Bebravou

  Inštalácia KGJ v kontajnerovom vyhotovení v rámci priemyselného areálu, vyvedenie elektrického výkonu do jestv. trafostanice paralelne so sústavou, využívanie odpadového tepla pre technologické účely (povrchové úpravy) a vykurovanie niektorých objektov v rámci výrobného areálu.